http://parsianholding.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

مجموعه پارسیان در جهت رشد و بالندگی فرهنگ ایرانی- اسلامی برنامه های متوع فرهنگی-آموزشی برای پرسنل مجموعه و همچنین اعضای ثبت نام شده در سایت برگزار مینماید.

 ۱- برنامه های فرهنگی - تفریحی و بازدید از مناطق دیدنی کشور

۲- بازدید های علمی-آموزشی از صنایع و کارخانجات مختلف کشور

 

مجموعه پارسیان در جهت رشد و بالندگی فرهنگ ایرانی- اسلامی برنامه های متوع فرهنگی-آموزشی برای پرسنل مجموعه و همچنین اعضای ثبت نام شده در سایت برگزار مینماید. 

      ۱    - برنامه های فرهنگی - تفریحی و بازدید از مناطق دیدنی کشور
۲- بازدید های علمی-آموزشی از صنایع و کارخانجات مختلف کشور 

  

 

Top