http://parsianholding.com/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

سامانه خرید و فروش اینترنتی مواد شیمیایی

این سایت در جت تسهیل و در دسترس بودن مواد شیمیایی در کل کشور راه اندازی شده است که در اصل پل ارتباطی جهت تبادل مواد شیمیایی بین دانشگاه ها،مراکز صنعتی،دانشجویان،اساتید و... میباشد.

ورود به سایت اصلی

Top